Konferencje Krakowskie

Polityka miejska

W Unii Europejskiej polityka miejska długo nie była dowartościowana. Zmieniły to m.in. Traktat Lizboński, Strategia Europa 2020, zapisy dotyczące Polityki Spójności w perspektywie 2014-2020 (poprzez wprowadzenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zapisy dotyczące rewitalizacji), program ESPON, Pakt Amsterdamski - mówił prof. Jacek Szlachta, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk podczas panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

Zdaniem prof. Szlachty istotny wpływ na kształt polityki miejskiej wywarły także dwie instytucje: OECD oraz Bank Światowy. Duże znacznie dla wzmocnienia stolic pięciu polskich województw miało wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polityka spójności zorientowana na zwiększanie konkurencyjności jest korzystana dla dużych miast. W Polsce kluczowe dla sieciowania miast jest powiązanie Warszawa-Kraków. Najrozsądniejszym modelem rozwoju jest wspieranie rozwoju miast drugiego rzędu. Na znaczeniu zyskuje spójność polityczna i kulturowa.

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020